27 rue Claude Decaen - 75012 Paris

Où pratiquer en Martinique

Rechercher une association dans votre région
Branche :

  AMCI (taïchi chuan, hsing i, bagua zhang, yi quan)
  AEC (qigong, daoyin fa)
  AMCX (kung fu traditionnel, wushu sportif, wing chun, shuai jiao, jeet kune do)


SELECTIONNEZ UN NUMERO DE REGION / DEPARTEMENT